Континуирани простор за сучељавање мишљења
Kontinuirani prostor za sučeljavanje mišljenja
A véleményszembesítésnek szentelt kontinuális tér
09.12.2018.

Govorite (li) frizijski? Do prate jo Frysk?

Govorite (li) frizijski? Do prate jo Frysk?

Govorite (li) frizijski? Do prate jo Frysk?
Kako to rade Holanđani? Pravni status jezika holandske manjine Friza veoma je interesantan, obuhvata veoma zanimljiva rešenja – iako oni predstavljaju samo tri postotka ukupnog broja stanovnika, i frizijski jezik je službeni jezik u Holandiji.
Diurnarius (Society/Society) Postoji u Holandiji manjinski jezik, frizijski, kojim u severnom delu zemlje, u Friziji, govori autonomna manjina koja broji nešto manje od pola miliona pripadnika. Frizijski se razlikuje od holandskog, samostalan je jezik, veoma blizak starom engleskom jeziku. Oko 440 hiljada stanovnika Holandije govori frizijski, nekih 350 hiljada ga smatra svojim maternjim jezikom. To znači da ga oko tri posto stanovnika poznaje, a kao maternjim jezikom frizijskim se služi oko dva posto stanovnika. U Friziji ovaj jezik razume 95 posto stanovnika.
Holandija je 1998. godine ratifikovala Europsku čartu za regionalne i manjinske jezike (European Charter for Regional or Minority Languages). Frizijski jezik se prvenstveno može koristiti u Friziji, ali je u skladu sa zakonom to službeni jezik na čitavoj teritoriji zemlje. U Holandiji upotreba frizijskog jezika nije vezana za administrativne postotke, kao u mnogim drugim zemljama, u kojima neki manjinski jezik može biti u službenoj upotrebi u mestima u kojima broj onih koji ga govore prelazi određeni procenat stanovništva.
Na žalost, i u Holandiji su ograničavali korišćenje manjinskih jezika. Tako su holandske vlasti 1948. godine na veoma ponižavajući način kaznile frizijske seljake, jer su na kantama za mleko na svom jeziku ispisali molke (mleko), umesto holandski, melk. Vlasti su to pravdale tvrdeći da se prema važećoj uredbi vlade nije moguće korsititi frizijski naziv. U sećanju Friza još živi pendrek-petak (kneppelfreed), kada je policija grubo rasterala masu koja je tražila službeno korišćenje frizijskog jezika u sudskim postupcima.
Korišćenje frizijskog jezika
U Friziji je učenje frizijskog jezika obavezno za sve učenike osnovnih i srednjih škola. Premda je frizijski maternji jezik samo 54 posto stanovnika, svi stanovnici Frizije razumeju frizijski jezik. Pre desetak godina su u Friziji pokrenuli trojezične osnovne i srednje škole, u kojima se                                 nastava odvija na frizijskom, holandskom i engleskom jeziku. Svaka zvanična obrazovna institucija ističe da je obrazovanje na maternjem jeziku preduslov napredovanja, afirmacije. Naučna istraživanja pokazuju da deca koja uče na svom maternjem jeziku bolje napreduju, te jednako dobro nauče da govore holandski i engleski kao i učenici na holandskim jezičkim područjima, šta više, bolje i brže nauče govoriti engleski. Na žalost, ni do danas se nije uspela potisnuti zabluda da se dete boloje afirmiše ako uči na jeziku većinske zajednice, a ne na svom maternjem.
Brojna su preduzeća u Friziji koja u poslovanju koriste frizijski jezik. Podrazumeva se, da nema nikakvog zakonskog osnova ili bilo koje vrste pritiska na one koji koriste samo frizijski jezik, bez natpisa na holandskom. Šta više, to se podstiče na različite načine. AFÛK (Algemiene Fryske Ûnderrjocht Kommisje, Generalni odbor frizijskog obrazovanja) besplatno deli matrice koje obaveštavaju potrošače da mogu koristiti i frizijski jezik.
Frizijski jezik u javnoj upravi
U Friziji danas već opštine mogu odloučivati o tome da li će pored obaveštenja na frizijskom postaviti i table na holandskom jeziku. U nekim mestima videćete table sa nazivima mesta ili ulica samo na frizijskom jeziku. Ukoliko se odluče za dvojezične table, tada frizijski natpis dolazi na prvo mesto, a natpis na holandskom dolazi na drugo mesto. U kancelarijama gradonačelnika i na zgradi sedišta pokrajine Frizije table sa nazivom službe imaju samo natpise na frizijskom.
Prilikom oglašavanja radnih mesta u javnoj upravi u Friziji, poznavanje frizijskog jezika ili pozitivan odnos prema frizijskom jeziku predstavljaju osnovni uslov. Svojevrstan je poklon za svakog novog stanovnika Frizije mogućnost da besplatno pohađa kurs frizijskog jezika. Frizijske vlasti na taj način žele podsticati ljude da uče frizijski. Sredstvima iz državnih ili evropskih izvora finansira se nekoliko kampanja kojima se građani podstiču da na svojim radnim mestima, u kancelarijama, govore frizijski. Roditelji se pozivaju da vode brigu o negovanju frizijskog kao maternjeg jezika. Ovo se odnosi i na naselja u kojima je procenat stanovnika Friza veoma mali (desetak posto, ili čak i niži). Konačno, neka od frizijskih naselja sa pokrajinskim vlastima komuniciraju isključivo na frizijskom.
Nazivi javnih službi najčešće su ispisani samo na frizijskom, kao recimo wetterskip (pokrajinska uprava za vode). Nazive na holandskom jeziku zvanično nisu ni obavezni da koriste.
Oni koj mogu dokazati da su poreklom iz Frizije, mogu svoja holandizirana (prez)imena promeniti na originalni frizijski oblik. Tako je, primera radi, Zuidem (ponovo) postao Sudem, a Roodbergen – Readbergen.
Pravosuđe
Frizijski je zvaničan jezik u Holandiji. U sudovima svi dokumenti, od zapisnika do presuda, mogu biti pripremljeni na frizijskom jeziku. Ukoliko želimo osnovati preduzeće ili udruženje, to možemo obaviti na frizijskom jeziku. Svaki se dokument kod javnih beležnika, bio to jednostavan kupoprodajni ugovor ili oporuka, može pripremiti na frizijskom, bez obaveze da                                                                                             mu se priloži prevod na holandski jezik. Prema podacima suda u Leuvardenu (Leeuwerden na holandskom, Ljouwert na zapadnofrizijskom, Liwwadden na istočnofrizijskom /saterlandskom/), 53 posto zaposlenih u sudu aktivno govori frizijski, a daljih 46 posto razume frizijski jezik. Preostalih jedan posto je čudan izuzetak od pravila, jer se prilikom zapošljavanja u sudu obavezno traži osnovno poznavanje frizijskog jezika.
U zvaničnim holandskim javnim medijima frizijska medijska grupa Omrop Frysland publikuje radio i teevizijske programe na frizjskom jeziku. Članci na frizijsom jeziku publikuju se u brojnim novinama. Objavljivanje knjiga na frizijskom jeziku, odnosno drugih izdanja, država finansijski pomaže. Povremeno se dogodi da neki od poznatih holandskih pevača odluči da neki od svojih šlagera izvede i na frizijskom, kao na primer Guus Meeuwis, koji je u Leuvardenu na frizijskom pevao svoju čuvenu pesmu Het is een Nacht (Jedna noć). Inače, za nekog kome je maternji jezik holandski, savladati izgovor frizijskog nije nimalo lak zadatak.
Kampanja govorite frizijski
Frizijski jezik nastoje popularisati i različitim kampanjama. Sve do 1980. godine bio je potisnut i službeno ga je bilo moguće koristiti u okviru vrlo ograničenih uslova.
Danas već postoje pokrajinski, nacionalni i evropski izvori za podršku korišćenju frizijskog jezika. Zaštitu i isključivo korišćenje frizijskog jezika sve političke opcije u Friziji baziraju na pravima i propisima definisanim u Europskoj čarti za regionalne i manjinske jezike.
Na žalost, i u Holandiji ipak još ima nerazjašnjenih sitnica, premda je frizijski zvanični jezik Kraljevine Holandije. Događa se, da se izvan Frizije, realizacija jezičkih prava sukobi sa preprekama praktične prirode. Europska čarta za regionalne i manjinske jezike odnosi se samo na oblast Frizije, međutim, frizijski je zvaničan jezik na čitavoj teritoriji Holandije. Događa se da se ne obrati pažnja na jezička prava Friza, pa tako na holandskim pasočima i vozačkim dozvolama nema natpisa na fritijskom jeziku. Udruženja za zaštitu interesa Friza zalažu se da se ove diskriminativne pojave prevladaju, ukinu.
Brojna frizijska naselja su prihvatila političko opredeljenje koje pretpostavlja da se na sedištu gradonačelnika istakne samo tabla sa tekstom na frizjskom, da se oglasi za zapošljavanje objavljuju samo na frizijskom, da se međusobna komunikacija frizijskih opština odvija isključivo na frizijskom jeziku, nove oznake sa nazivima ulica postavljaju isključivo na frizijskom, kancelarije gradonačelnika na frizijskom jeziku komuniciraju sa građanima, publikacije se u sve većoj meri pojavljuju na frizijskom, zapisnici opštinskih organa vode se iskljupčivo na frizijskom jeziku.
Holandski zakon obezbeđuje i pravo onih koji ne govore frizijski jezik, da se o odlukama opštinskih organa obaveste na holandskom jeziku. Građanin kom je holandski maternji jezik to pravo realizuje tako što traži prevod na holandski jezik. Ukoliko je građanin kom je holandsk maternji jezik lično zainteresovan u nekom slučaju, tada je oslobođen plaćanja troškova prevoda.
Nove inicijative na planu zaštite jezika
Savetodavno telo za evropske regionalne jezike skrenulo je pažnju vladi Holandije da, ukoliko vlada hoće da unese u tekst ustava da je holandski jezik u zvaničnoj upotrebi u Holandiji, onda se u ustavu to mora navesti i za frizijski jezik. Ova je tema dospela na dnevni red nakon                                                     što su neki holandski političari najavili mogućnost da se u ustav unese odredba koja će definisati koji je zvaničan jezik u Holandiji.
Grupacije koje okupljaju Frize predložile su tada da se, ukoliko bi došlo do promene teksta ustava, koristi sledeći tekst: Zvaničan jezik u Holandiji je holandski, osim toga u Friziji je zvaničan i frizijski jezik. Inače, ustavima Finske, Slovenije, Španije i Švajcarske predviđeno je više zvaničnih jezika.
Danas je u Holandiji već nezasmislivo da se bilo kakvim ograničavajućim odlukama ili zakonskim odredbama sužava korišćenje frizijskog jezika. Ujedinjana i na blagostanju zasnovana Evropa se može graditi samo na pravnoj jednakosti i jezičkom poštovanju. U Friziji su već razumeli da više jezika podrumeva bolju budućnost.
(Pripremljeno prema tekstu Gabora Landmana: A hollandiai fríz kisebbségi nyelv joggyakorlata... /Pravni položaj frizijskog manjinskog jezika u Holandiji/, Hungarian Human Rights Central, Budapest, 2010; fotografije: H. W. Fluks)