Континуирани простор за сучељавање мишљења
Kontinuirani prostor za sučeljavanje mišljenja
A véleményszembesítésnek szentelt kontinuális tér
17.11.2022.

Spuren von Tibor Sekelj im Internet

Spuren von Tibor Sekelj im Internet

Spuren von Tibor Sekelj im Internet
Tibor Sekelj (1912-1988), ein berühmter Esperantist und Reiseschriftsteller, übersetzte aus 24 Sprachen die Poesie der Völker Asiens, Afrikas, Perus, Grönlands, Neuguineas, Australiens und der Poesie nordamerikanischer indigener Stämme.
Rudolf Weiss (Cultura/Cultura) Er war ein prominenter Esperantist und Polyglott und Direktor des Museums in Subotica. Er ist auch der Spender einer Sammlung von Hunderten von Artefakten für das Museum in Senta und der Autor von 20 Büchern über exotische Regionen und Völker unseres Planeten, die er persönlich besucht hat. In Montenegro wird er auch als Gründer der ersten Pfadfinderkompanie im Jahr 1928 in der Stadt Nikšić angesehen.
Im Zeitalter der Digitalisierung gilt das Schlagwort „Wer nicht in den Zeitungen steht – als wäre er im wirklichen Leben nicht da”. Heute lautet das Schlagwort „wer nicht im Internet ist, als gäbe es ihn im wirklichen Leben nicht”.
Inspiriert durch das Jubiläum im November 2022, d.h. 110 Jahre nach der Geburt von Tibor Sekelj habe ich überprüft, was Internet-Suchmaschinen über Tibor Sekelj bieten, wenn sein Name eingegeben wird und mit dem Namen auch „Esperantist und Reiseschriftsteller” auf Serbisch, Kroatisch, Deutsch und Englisch geschrieben wird.
Unmittelbar nach den Wikipedia-Beiträgen sind die Angebote seiner Bücher auf Portalen zum Verkauf von Büchern über das Internet die am häufigsten erschienen. Ich sah das als gute Nachricht, weil seine Bücher immer noch interessierten Lesern seiner Werke zur Verfügung stehen. Danach bieten Suchmaschinen hauptsächlich Nachrichten und Artikel auf Serbisch und Ungarisch aus den Jahren 2012 und 2022 an, d.h. vom hundertsten Jahrestag und dem hunderzehnten Jahrestag seiner Geburt, da in dieser Zeit, also im Jahren 2012 und 2022, fast alle elektronischen und gedruckten Medien ihre Nachrichten und Beiträge im Internet auch veröffentlichen. Vor 2012 gab es im Internet sehr wenig über Sekelj. In Wikipedia kann man Artikel über ihn in 11 Sprachen finden, einschließlich chinesischer Sprache und Schrift.
Eine interessantes Video aus dem Comic, der 1965 in „Plavi vjesnik” in Zagreb veröffentlicht wurde, basierend auf Tibor Sekeljs Buch „Durch die grüne Hölle von Mato Grosso”. Das Video wurde 2012 auf You Tube veröffentlicht. Es gibt auch viele Artikel im Internet auf Kroatisch, weil Sekelj auch in Zagreb gelebt und studiert hat.
Es gibt auch Audioaufnahmen von Gesprächen mit Tibor Sekelj. Auf einem Podcast ist ein Interview aus dem Jahr 1985, in dem Sekelj all seine Reisen zusammenfasst, Erfahrungen aus Begegnungen mit vielen Völkern und Stämmen auf allen Kontinenten sammelt, die Botschaften aus seinen zahlreichen Reiseberichten und Büchern mit dem Satz zusammenfasst: „Alle Unterschiede, die zwischen uns Menschen, also zwischen Nationen bestehen, sind nur oberflächlich, es gibt noch viel mehr Dinge, die uns zusammenbringen und das ist der wertvollste Eindruck, den ich von all meinen Reisen mitnehmen konnte: Die Unterschiede sind nur oberflächlich.”
Ich bin überzeugt, dass Pädagogen im Unterricht in Geographie, Geschichte und Fremdsprachen die Schüler online auf Inhalte über Tibor Sekelj verweisen können, weil er in seinen Büchern und Reiseberichten universelle menschliche Werte über den Respekt vor anderen vermittelt, über die Notwendigkeit, die Kultur, Sprache und Bräuche anderer Nationen kennenzulernen.

Székely Tibor nyomai az interneten
Székely Tibor (1912-1988), híres eszperantista, utazó és író 24 nyelvről fordította le Ázsia, Afrika, Peru, Grönland, Új-Guinea, Ausztrália népeinek költészetét és az észak-amerikai őslakos törzsek költészetét is.
Weiss Rudolf (Cultura/Cultura) Kiemelkedő eszperantista és poliglott volt, valamint a szabadkai múzeum igazgatója. A zentai múzeumnak több száz tárgyat adományozott a gyűjteményéből, és 20 könyv szerzője is a bolygónk egzotikus régióiról és népeiről, amelyeket személyesen látogatott meg. Montenegróban az első cserkészosztag alapítójaként is tisztelik. A cserkészosztagot 1928-ban Nikšić városában alapította.
A digitalizáció korában már nem érvényes az a jelszó, hogy „az, aki nincs az újságokban – mintha a való életben sem létezne”. Ma a jelszó az, hogy „aki nincs az interneten, mintha nem létezne a való életben”. A 2022. novemberi jubileum ihletett, azaz Székely Tibor születése óta eltelt 110-ik évében átnéztem, hogy mit kínálnak az internetes keresők Székely Tiborról, amikor beírják a nevét, és a neve mellé szerbül, horvátul, németül és angolul is odaírják azt hogy „eszperantista és utazó”.
Közvetlenül a Wikipédián megtalálható adatok után a legkiemelkedőbbek a könyveinek az interneten keresztül történő értékesítésére szolgáló portálokon tett ajánlatok. Ez jó hír, mert könyvei még mindig elérhetőek a művei után érdeklődők számára. Ezt követően a keresőszolgálatok többnyire szerb és magyar nyelvű híreket és cikkeket kínálnak 2012-ből és 2022-ből, azaz születésének századik és száztizedik évfordulójáról, annak köszönhetően, hogy ebben az időszakban már szinte minden elektronikus és nyomtatott médiának az interneten megjelentek a híreik és riportjaik.
2012 előtt nagyon kevés cikk volt az interneten Székely Tiborról. A Wikipédia 11 nyelven közöl róla cikket, beleértve a kínai nyelvet és a kínai jeleket vagyis betűket is.
Érdekes videó jelent meg az 1965-ben a zágrábi „Plavi vjesnik”-ben megjelent képregényből, Székely Tibor „Mato Grosso – a zöld pokolon át” című könyve alapján. A videó 2012-ben jelent meg a You Tube-on. Horvátul is sok cikk található az interneten, mert Székely Zágrábban is élt, és ott jogi diplomát is szerzett.
A Székely Tiborral folytatott beszélgetésekről a világhálón is vannak hangfelvételek. Az egyik podcastban egy 1985-ös interjú található, ahol Székely összefoglalja minden utazását, tapasztalatait a sok néppel és törzsel való találkozásokból minden kontinensen, összefoglalja számos útirajzának és könyvének üzeneteit a következő mondattal: „Minden különbség, amely köztünk, emberek között létezik, úgy a nemzetek között is, csak felszínes, sokkal több dolog van, ami összehoz minket, és ez a legértékesebb benyomás, amit minden utazásomból sikerült szereznem: A különbségek csak felszínesek.”
Meggyőződésem, hogy a földrajz, a történelem, az állampolgári ismeretek oktatása és az idegen nyelvek óráin a pedagógusok a diákoknak utalhatnak a Székely Tiborról szóló online tartalmakra, mert könyveiben és útleírásaiban egyetemes emberi értékeket közvetít mások tiszteletéről, más nemzetek kultúrájának, nyelvének és szokásainak megismerésének szükségességéről.

Tragovi o Tiboru Sekelju na internetu
Tibor Sekelj (1912-1988), poznati esperantista i putopisac, preveo je sa čak dvadeset i četiri jezika poeziju naroda Azije, Afrike, Perua, Grenlanda, Nove Gvineje, Australije, te poeziju severnoameričkih domorodačkih plemena.
Rudolf Weiss (Cultura/Cultura) Bio je istaknuti esperantist, poliglot i direktor Muzeja u Subotici. On je i donator zbirke od više stotine artefakata muzeju u Senti i autor dvadeset knjiga o egzotičnim krajevima i narodima naše planete koje je lično obišao. U Crnoj Gori ga poštuju i kao osnivača prve čete skauta 1928. godine u gradu Nikšiću.
U eri digitalizacije više ne važi krilatica da „onoga koga nema u novinama – nema ni u stvarnom životu”. Danas je krilatica „koga nema na internetu, nema ga ni u stvarnom životu”. Ponukan jubilejom iz novembra 2022. – 110 godina od rođenja Tibora Sekelja, pregledao sam šta internet pretraživači nude o Tiboru Sekelju kada mu se upiše ime i uz ime još dopiše „esperantista i putopisac” i to na srpskom, hrvatskom, nemačkom i engleskom jeziku.
Odmah posle priloga o Sekelju na Vikipediji najviše se pojave ponude njegovih knjiga po portalima za prodaju knjiga preko interneta. To je dobra vest, jer znači su njegove knjige i dalje dostupne zainteresovanim čitaocima njegovih dela. Nakon toga, pretraživači najviše nude vesti i priloge na srpskom i na mađarskom jeziku iz 2012. i 2022. godine, dakle iz godina stogodišnjice i stodesetogodišnjice od njegovog rođenja, zahvaljujući činjenici da u ovom periodu gotovo svi elektronski i štampani mediji svoje vesti i priloge objavljuju i na internetu. Pre 2012. veoma je malo priloga na internetu o Sekelju. Na Vikipediji se o njemu mogu naći prilozi na jedanaest jezika, od toga i na kineskom jeziku i pismu.
Od video priloga zanimljiv je odlomak iz stripa objavljenog 1965. u „Plavom vjesniku” u Zagrebu po knjizi Tibora Sekelja „Kroz zeleni pakao Mato Grosa”. Video je objavljen 2012. godine na Jutjubu. Na internetu je dosta priloga i na hrvatskom jeziku, jer je Sekelj živeo, studirao i diplomirao pravo u Zagrebu.
Postoje i zvučni zapisi razgovora sa Tiborom Sekeljom. Na jednom potkastu je intervju iz 1985. godine gde Sekelj sažima sva svoja putovanja, stečena iskustva iz susreta sa mnogim narodima i plemenima na svim kontinentima, sažima i poruke iz svojih brojnih putopisa i knjiga rečenicom: „Sve razlike koje postoje među nama ljudima, dakle među narodima, samo su površinske, puno je više stvari koje nas spajaju i to je najvredniji utisak koji sam uspeo da ponesem sa svih svojih putovanja, dakle, razlike su samo površinske”.
Uveren sam da na časovima geografije, istorije, građanskog vaspitanja i stranih jezika prosvetni radnici mogu putem interneta uputiti učenike na sadržaje o Tiboru Sekelju, jer on u svojim knjigama i putopisima, pored specifičnosti naroda i kultura, prenosi i univerzalne ljudske vrednosti o poštovanju drugih, o potrebi upoznavanja kulture, jezika i običaja drugih naroda.
••••••
Tekst je deo projekta
Tibor Sekelj - Magija sličnosti i razlika
koji je sufinansirao Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama
Prilozi odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove redakcije ili Pokrajinskog sekretarijata