Континуирани простор за сучељавање мишљења
Kontinuirani prostor za sučeljavanje mišljenja
A véleményszembesítésnek szentelt kontinuális tér
22.12.2021.

Pal Women – Ažutipe tardžarde kupengo

Pal Women – Ažutipe tardžarde kupengo

Pal Women – Ažutipe tardžarde kupengo

Sar avilo o virus Covid 19 thaj kana phenda pes kaj si ande lumja e pandemija, manušenđe, ćerutnenđe, raštrenđe anda ande sajekhđesesko trajo e averčhandmata. Avilo bindžanglipe so avele majdur. E ćerutne ćidepes thaj ande javin mothode kaj si len pharimata thaj katar e raštra roden ažutori.

Stevan Nikolić (Messenger) Raštrako sitemo sigo kerda mobilizacija te šhaj te aresen te den agoripe pe bipindžardi situacija. Pala kaja situacija, bućarne ande firme kasko bućaripe rodel te ćiden pes majbut manuša, sar ande hotelurja, e bašalne, manuša save bićinen pe forurja....čhutine si ande bipindžardi situacija. Savorenđe crdapese e dar katar e nevi situacija ande savi sikadolpes o čorrpe, a vo crdel vi aver bilačhimata.

Kasavi situacija si vi ke džuvlja save si ande bilačhi situacija bute bršenca ( džuvlja, Rromnja, džuvlja save sas ando phanglipe, džuvlja migraturja, našavde andar pire phuvja, invalidurja, manuša save dine ando čorrpe, terne, phure ...). Savora amen, ande hrani vrjama haćardma lengo them kaj si bidžanglipe so avela tehara, dar pala avutnipe.

Ando baro procento kaja kupa džuvljenđi si harnjardi pala leđe orturja. Maškar lende, Rromnja kava majbut drom haćardine. Či aresline dži ke pire orturja kaj si len averčhande morćhi, kaj si rromnja, kaj si dživlja, seksualno orjentacija, religija, savi klasa si, kaj korkorro vazdel e čhavoren, kaj si bućarnei. E rromanja si rigatimi kupa maškar rigatime kupe andar amalipe.Kava čačipe ćerel lendar te aven bizurale pe socijalne thaj ekonomikane averčhandimata save šhaj te vazden len ando amalipe.

Kana si nesavo manuš bibućardo majlungo vrjama, korrkoro phare šhaj te boldel pes te avel aktivno ando amalipe. Ke kodova manuš avel demotivacija savi, bi avrjalutne lundževrjamko ažutipe, katar lačhevojaće subjekturja, korkorro či averčhandilapes.

Šaipe pala džuvlja, save si ande bilačhi pozicija, te vazdel pes majope lengo than ando amalipe. del projekto Pal Women tala o alav „Zuralipe socijalno džuvljengo bućaripe thaj fundope firmengo pala inkluzivne kupe”. Kava projekto ćerel pes ande jefta phuvja: Češko, Srbija, Belgija, Grčko, Italija thaj Španija, ande Erasmus + programo.

Gindo projekto si te e džuvlja save si ande bilačhi pozicija ando amalipe, zujaren pes trujal o treningo pala lenđe fundošće kompetencije pala socijalno bućaripe thaj marketingo thaj te ažutilpe lenđi integracija ando amalipe. Šerutno po projekto si ćidipe House of National Minorities andar e Češko. Ande e Srbija o projekto ćerel Edukativno maškar e Rromengo andar e Subotica.

Pal Women – Podrška ugroženim grupama

Pojavom virusa Covid 19 i proglašenjem pandemije na globalnom nivou, u svakodnevnom životu su se građanima, privredi, državama desile velike promene. Pojavila se neizvesnot, proizvođači su se organizovali i javno rekli da su u krizi i da od države traže pomoć.

Stevan Nikolić (Messenger) Državne strukture su se ubrzano mobilisale kako bi se u hodu rešavala nepredviđena situacija. Zbog nastale situacije, zaposleni u firmama, čija delatnost predviđa masovnija okupljalja, poput radnika u ugostiteljstvu – muzičara, konobara, kuvara – ali i trgovaca na pijacama i mnogih drugih stavljeni su u neizvestan položaj. Kod svih se pojavio strah od nove situacije u kojoj se nazire siromaštvo, a ono povlači i druge prateće posledice.

Ovakvo stanje je kod žena koje se nalaze u nepovoljnom položaju prisutno decenijama (Romkinje, žene koje su bile u zatvoru, migrantkinje, izbeglice), ali i kod osoba sa invaliditetom, ljudi koji su ušli u zonu siromaštva, mladih i starijih osobe koje imaju probleme.... Svi smo u kratkom vremenskom periodu mogli da osetimo njihov svet neizvesnosti, strahova za budućnost...

U velikom procentu, ova grupa ljudi je višestruko diskriminisana. Među njima, Romkinje su višestruko nepovoljnijem položaju. Diskriminisane su na osnovu boje kože, nacije, roda, seksualne orijentacije, religije, klase, ili kao samohrane majke ili radnice. One su marginalizovana grupa unutar marginalizovane grupe. Ova činjenica ih čini slabijima i ranjivijima na bilo koju vrstu socijalnih ili ekonomskih promena.

Kada je osoba nezaposlena u dužem vremenskom periodu, postaje hronično ugrožena. Javlja se demotivacija koja, bez spoljne i dugoročne podrške od strane zainteresovanih subjekata. neće se promeniti sama od sebe.

Podrškŭ za unapređenje položaja žena u nepovoljnom položaju pruža projekat Pal Women pod nazivom „Jačanje socijalnog preduzetništva žena i stvaranje preduzeća za inkluzivne grupe”. Realizuje se u sedam zemalja: Češkoj, Srbij, Belgiji, Bugarskoj, Grčkoj, Italiji i Španiji, u okviru Erasmus + programa.

Cilj projekta Pal Women je da se žene u nepovoljnom položaju osnaže, putem treninga poboljšaju njihove osnovne kompetencije u pogledu socijalnog preduzetništva i marketinga i podrži njihova integracija u društvene tokove. Nosilac projekta je organizacija House of National Minorties iz Češke. U Srbiji projekat realizuje Edukativni centar Roma iz Subotice.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tekst je deo projekta Afirmacija kulture dijaloga i tolerancije koji je sufinansirao Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – manjinske zajednice

Prilozi odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove redakcije ili Pokrajinskog sekretarijata